Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarbij het glucosegehalte (suiker) in het bloed is verhoogd. Bij patiënten met DM2 werkt het hormoon insuline niet meer voldoende of is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline.

Diagnose en behandeling

Uw huisarts stelt de diagnose en verwijst u naar de praktijkondersteuner voor regelmatige controles en het organiseren van de verdere zorg. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan informatie over de ziekte en de gevolgen. Uw huisarts en praktijkondersteuner vormen een hecht team: uw behandeling wordt regelmatig doorgesproken.

Gezonde leefstijl

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het benadrukken van een gezonde leefstijl:

  • gezonde voeding
  • veel bewegen
  • afvallen
  • niet roken.

Als aanpassing van de leefstijl niet voldoende is worden geneesmiddelen voorgeschreven. Bij een kleinere groep zal het op den duur nodig zijn te starten met insuline.

Controles

Bij de controles wordt ook gekeken naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, hoog cholesterol) en naar gevolgen van diabetes (hart- en vaatziekten, verminderde nierfunctie).
De praktijkondersteuner besteedt veel aandacht aan voorlichting en het bevorderen van een goede leefstijl. Vaak verwijst hij/zij naar de diëtist voor verdere voorlichting over voeding en hulp bij afvallen. En bij voetproblemen naar de podotherapeut of pedicure. Ten minste eenmaal per drie jaar worden fundusfoto’s (netvliesfoto’s) gemaakt om te zien of er schade is opgetreden aan de bloedvaten in de ogen.

Medicatie

Als u medicijnen gebruikt voor de diabetes, voor uw bloeddruk of uw cholesterol speelt de apotheker een belangrijke rol bij het bewaken van de geneesmiddelen. De apotheker gaat na of geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden en of andere aandoeningen een probleem geven met het gebruik een middel. Uw huisarts en apotheker hebben regelmatig overleg over vragen die gesteld zijn rond het gebruik van geneesmiddelen.

Diagnose en behandeling

De huisarts bespreekt uw klachten, zoals vermoeidheid, veel dorst en veel plassen, met u en verricht, als dit nodig is, verder onderzoek. De huisarts stelt de diagnose Diabetes Mellitus type 2. De huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, diëtist en fysiotherapeut vormen het behandelteam voor patiënten met DM2, dit betekent dat zij nauw samenwerken. Voor de behandeling volgen zij erkende richtlijnen en protocollen. De afspraken over uw behandeling worden vastgelegd in een individueel behandelplan. De diagnose DM kan ook worden vastgesteld naar aanleiding van een labonderzoek dat in het kader van de CVRM controles wordt gedaan. De diagnose wordt dan niet door de huisarts gesteld maar door de praktijkondersteuner.

Behandeling Diabetes type 2

Huisarts

Na het stellen van de diagnose, ziet u de praktijkondersteuner of de huisarts één keer per jaar voor uw behandeling van DM2. Daarnaast gaat u twee tot vier keer per jaar naar de praktijkondersteuner of praktijkassistente voor controle. Het doel van de behandeling is het verlagen van het bloedsuikergehalte. De eerste stap is het aanpassen van uw leefstijl door aanpassingen in uw voeding, streven naar gewichtsvermindering en, als dit mogelijk is, meer lichaamsbeweging. Als het effect van de aanpassing van uw leefstijl niet voldoende is en de bloedsuikers hoog blijven, kunnen geneesmiddelen voorgeschreven worden.

Praktijkondersteuner

Uw centrale aanspreekpunt is de praktijkondersteuner. Deze is opgeleid om patiënten met DM2 te begeleiden. De praktijkondersteuner: – geeft voorlichting over DM2; – bespreekt het individuele behandelplan m.b.t. leefstijladviezen en medicijngebruik; – voert controle uit van o.a. bloedsuiker, bloeddruk, gewicht; – voert éénmaal per jaar een uitgebreid onderzoek uit: voetcontrole, controle laboratoriumuitslagen; – verwijst zo nodig naar de diëtist, fysiotherapeut, oogarts, en/of podotherapeut; – geeft informatie over medicijnen; – geeft instructie als een insulinebehandeling noodzakelijk is. In het kader van een gezonde leefstijl kan de praktijkondersteuner u ook helpen met stoppen met roken.

Apotheker

De apotheek levert u de genees- en hulpmiddelen voor de behandeling van DM2. Ook controleert de apotheek of de voorgeschreven geneesmiddelen samen mogen met andere geneesmiddelen die u gebruikt. De resultaten van deze controle koppelt de apotheek terug aan u en uw huisartsenpraktijk. De apotheek geeft advies over: – de werking en het gebruik van de genees- en hulpmiddelen; – eventuele bijwerkingen en bijzonderheden.

Diëtist

De basis van de behandeling van DM2 is het aanpassen van uw leefstijl. Voeding is een belangrijk onderdeel van leefstijl. Na het ontdekken van diabetes, en bij een eventuele start met insuline, is het wenselijk dat u naar de diëtist gaat voor een dieetadvies op maat. De diëtist begeleidt u bij het aanpassen van uw voedingsgewoonten, zodat deze passen bij uw voorkeuren en activiteiten. Gezonde, gevarieerde voeding helpt bij het verbeteren van o.a. het bloedsuikergehalte, het gewicht en de buikomvang.

Fysiotherapeut

Bij de behandeling van DM2 speelt bewegen een belangrijke rol. De fysiotherapeut helpt u om inzicht te krijgen in uw huidige beweegpatroon en kan u begeleiden bij het aanpassen hiervan. Bewegen helpt bij het verlagen van het bloedsuikergehalte, de bloeddruk en het cholesterolgehalte en kan bijdragen aan het verminderen van uw gewicht of buikomvang. Kosten De kosten van de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed uit de basisverzekering. De overige kosten van behandelingen en medicijnen zijn terug te vinden via uw zorgverzekeraar.

Multidisciplinair overleg

Regelmatig hebben de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, apotheker en de diëtist overleg over patiënten met DM2. Als één van uw behandelaars uw situatie specifiek wil bespreken in het overleg dan kan hij/zij uw dossier inbrengen. Vooraf is er dan overleg met u.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van DM2 dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van DM2 kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen dit niet delen met derden.

Uw inspanning

U kunt DM2 zelf goed onder controle krijgen door de adviezen van de betrokken zorgverleners toe te passen en uw voorgeschreven medicatie op tijd in te nemen. Heeft u tijdens uw behandeling vragen of suggesties? Neem dan contact op met de praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk.

Kosten

De kosten van de huisarts en de praktijkondersteuner worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband zijn gediplomeerd en geschoold in de behandeling van DM2. Wij bieden u begeleiding aan de hand van de nieuwste inzichten.

Knooppunt Ketenzorg

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband werken regionaal samen aan goede, betaalbare en voorspelbare zorg in Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de regionale ziekenhuizen.