Het bestuur wordt gevormd door:

  1. Inez Beusmans, apotheker van Apothekersgroep Lisse, voorzitter
  2. Martijn de Jong, huisarts van Huisartsenpraktijk Oranje-Nassau, penningmeester
  3. Ingrid Algera, fysiotherapeut van Algera Fysiotherapie, secretaris

Sinds het voorjaar van 2020 is de kwaliteitscommissie toegevoegd aan het wijksamenwerkingsverband. Deze commissie wordt gevormd door drie zorgverleners van diverse aangesloten praktijken. In deze commissie hebben zitting:

  1. Fred Broersen, fysiotherapeut van Boot & Broersen
  2. Wil Derks, huisarts van huisartsenpraktijk Derks
  3. Marloes Mulder, diëtiste van Slimeetcoaching

Deze bestuurders zijn nodig om de eerste groep bestuurders, zoals hierboven beschreven, te remmen waar nodig en te zorgen voor continuïteit.

Het bestuur beperkt zich tot de hoofdlijnen van beleid en bestuur en is eindverantwoordelijk. Een groot deel van de beleidsuitwerking wordt gedelegeerd aan de wijkmanager; deze functie wordt vervuld door Petra de Jong.

Kort samengevat komt de verhouding bestuur, kwaliteitscommissie en wijkmanager op het volgende neer:

  • Het bestuur bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en oefent controle uit op de uitvoering.
  • De kwaliteitscommissie focust op de lange termijn visie.
  • De wijkmanager doet beleidsvoorstellen, is betrokken bij de beleidsvaststelling en voert het beleid uit en is de verbindende factor in de wijksamenwerking.  De wijkmanager is op de hoogte van het reilen en zeilen op elk niveau ( operationeel- tactisch-strategische)