Het Bestuur wordt gevormd door:

  1. Inez Beusmans, apotheker van Apothekersgroep Lisse, voorzitter
  2. Martijn de Jong, huisarts van Huisartsenpraktijk Oranje-Nassau, penningmeester
  3. Ingrid Algera, fysiotherapeut van Algera Fysiotherapie, secretaris

In de Commissie Strategisch Advies hebben zitting:

  1. Erik Rewijk, fysiotherapeut van Boot & Broersen
  2. Wil Derks, huisarts van huisartsenpraktijk Derks
  3. Engely van der Schatte Olivier, diëtiste van Mind Body Health

Het bestuur beperkt zich tot de hoofdlijnen van beleid is eindverantwoordelijk. Een groot deel van de beleidsuitwerking wordt gedelegeerd aan de wijkmanager; deze functie wordt vervuld door Petra de Jong.

Kort samengevat komt de verhouding Bestuur, Commissie Strategisch Advies en wijkmanager op het volgende neer:

  • Het Bestuur bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en oefent controle uit op de uitvoering.
  • De Commissie Strategisch Advies focust op de lange termijn visie.
  • De wijkmanager doet beleidsvoorstellen, is betrokken bij de beleidsvaststelling en voert het beleid uit en is de verbindende factor in de wijksamenwerking.  De wijkmanager is op de hoogte van het reilen en zeilen op elk niveau ( operationeel- tactisch-strategische)