Astma is een chronische longziekte die zich kenmerkt door aanvalsgewijze benauwdheid. Vaak komt astma in bepaalde families voor en is er een samenhang met allergie. Het wordt veroorzaakt door een specifieke ontstekingsreactie in de luchtwegen.

Longaanval instructiekaart WSV

Diagnose en behandeling

De huisarts bespreekt met u de klachten en verwijst u naar de praktijkondersteuner voor een longfunctieonderzoek. Op basis van deze gegevens stelt de huisarts de diagnose. De praktijkondersteuner stelt met u een zorgplan op en maakt met u vervolgafspraken. In samenwerking met de apotheker wordt uitgelegd hoe de inhalatiemedicatie het beste gebruikt kan worden. De fysiotherapeut en de diëtist hebben een rol in de behandeling. Indien nodig zal de huisarts u ook naar hen verwijzen.

Behandeling van astma

Huisarts

Het doel van de behandeling is het afwezig zijn van klachten en beperkingen (piepen en hoest) en een normale longfunctie. Bij de controle wordt gekeken of de behandeldoelen zijn behaald en of aanpassing van de behandeling nodig is. Soms is de diagnose moeilijk te stellen. U wordt dan verwezen naar de longarts voor uitgebreider onderzoek.

Praktijkondersteuner

Uw centrale aanspreekpunt is de praktijkondersteuner. Deze is opgeleid om patiënten met astma te begeleiden. Na het stellen van de diagnose en als de behandeling van astma goed is ingesteld is er verdere begeleiding door de praktijkondersteuner. Afhankelijk van de ernst van de astma komt u één tot twee keer per jaar bij de praktijkondersteuner. Soms is het nodig om de longfunctie te controleren. Vaak zal de praktijkondersteuner een vragenlijst gebruiken ter ondersteuning.

Apotheker

De apotheek levert u de genees- en hulpmiddelen voor de behandeling van astma. Ook controleert de apotheek of de voorgeschreven geneesmiddelen samen mogen met andere geneesmiddelen die u gebruikt. De resultaten van deze controle koppelt de apotheek terug aan u en uw huisartsenpraktijk. De apotheker geeft u informatie over het gebruik van uw medicatie. Meestal wordt bij astma inhalatiemedicatie gebruikt. Belangrijk is dat deze medicijnen op de juiste wijze worden gebruikt. De apotheker en de praktijkondersteuner besteden hier veel aandacht aan.

Fysiotherapeut

Bewegen is gezond, zeker bij mensen met astma. Als door de ernst van de astma de normale wijze van bewegen of sporten niet mogelijk is, kan de fysiotherapeut u adviezen geven en begeleiden. Ook indien overgewicht een rol speelt bij de astma, kan extra bewegen belangrijk zijn.

Diëtist

Als er naast astma ook sprake is van een voedselallergie, overgewicht of andere voedingsvragen, dan is het verstandig om naar de diëtist te gaan. De diëtist adviseert u over de juiste samenstelling van uw voeding in uw persoonlijke situatie. Hierdoor verbetert uw kwaliteit van leven.

Uw inspanning

De behandeldoelen uit het individuele behandelplan worden regelmatig met u besproken. Zo nodig worden deze in overleg met u aangepast. Roken heeft een zeer nadelige invloed op de astma en roken vergroot de kans op blijvende longschade.

Kosten

De kosten van de huisarts en de praktijkondersteuner worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband zijn gediplomeerd en geschoold in de behandeling van astma. Wij bieden u begeleiding aan de hand van de nieuwste inzichten.

Knooppunt Ketenzorg

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband werken regionaal samen aan goede, betaalbare en voorspelbare zorg in Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de regionale ziekenhuizen.

Multidisciplinair overleg

Regelmatig hebben de huisarts, praktijkondersteuner apotheker en de diëtist overleg over hun patiënten met astma. Als één van uw behandelaars uw situatie specifiek wil bespreken in het overleg dan kan hij/zij uw dossier inbrengen. Vooraf is er overleg met u.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van astma dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij respecteren het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen dit niet delen met derden.